နိုင်ငံတော်၏အထူးချေးငွေအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးကြေညာချက်

၁။      နိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ (SME)၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီးနိုင်ငံ့ စီးပွားတိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ အထူးချေးငွေအစီအစဉ်ဖြင့် ချေးငွေများထုတ်ချေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ SME လုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှလည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှလည်းကောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှလည်းကောင်း ထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာထားပြီးချေးငွေများကိုလည်း စတင်ထုတ်ချေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။

၃။      ချေးငွေရယူလိုသူလုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိချေးယူလိုသည့် ချေးငွေအမျိုးအစားအလိုက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)နှင့် ဘဏ်ခွဲများ၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)နှင့် ဘဏ်ခွဲများ၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ရုံးချုပ်)နှင့် ဘဏ်ခွဲများသို့ ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ စုံစမ်း မေးမြန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့်တစ်ဆင့်ခံပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြရန် အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။