မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် JICA SME Two Step Loan ချေးငွေရယူနိုင်ပြီဖြစ်

“သင့်အနာဂတ်စီးပွားရေးအတွက် MEB နှင့်လက်တွဲပါ”

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲတိုင်းတွင် JICA SME Two Step Loan ချေးငွေရယူနိုင်ပါသည်

ထုတ်ချေးမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

(က) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

(ခ)  စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ

(ဂ)  ဓါတုထုတ်ကုန်များ

(ဃ) ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ပုံသွန်းလောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ

(င)  အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ

(စ)  လုပ်သားအင်အား အသုံးပြုရသော အခြားလုပ်ငန်းများ

(ဆ) ရာဘာပစ္စည်းထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ

(ဇ)  ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ

(ဈ)  လက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

(ည) သတင်းနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ

ချေးငွေအမျိုးအစားနှင့် အတိုးနှုန်း

(က) ပုံမှန်ချေးငွေ (Ordinary SME Loan)    ၈.၅%

(ခ) ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းဆက်စပ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းများသို့ ချေးငွေ

(Relate with Japanese Companies SME Loan)    ၈.၅%

(ဂ) အပေါင်ပစ္စည်းလျှော့ပေါ့ချေးငွေ (Ease Collateral SME Loan)   ၉% မှ ၁၃% ထိ

အတိုးကို (၃)လ တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အရင်းကို

  • (၃) နှစ်ဖြစ်ပါက (၁)နှစ် ဆိုင်းငံ့၊ (၂)နှစ် (၄)ရစ်ဆပ်
  • (၄) နှစ်ဖြစ်ပါက (၁)နှစ် (၆)လ ဆိုင်းငံ့၊ (၂)နှစ် (၆)လ (၅)ရစ်ဆပ်
  • (၅) နှစ်ဖြစ်ပါက (၂) နှစ်ဆိုင်းငံ့၊ (၃)နှစ် (၆)ရစ်ဆပ်

အများဆုံးချေးငွေ ကျပ်သန်း(၅၀၀) အထိ ခွင့်ပြုထုတ်ချေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေသက်တမ်း

     (၃)နှစ်မှ (၅) နှစ်

ထုတ်ချေးငွေများအနက် အများဆုံး (၂၀%) အား လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကနဦးလှည့်လည်ရင်းနှီးငွေ၏ (Working Capital) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အနည်းဆုံး(၈၀%)ကို ပုံသေရင်းနှီးငွေ (Fixed Capital) အဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုရပါမည်။

ပုံသေရင်းနှီးငွေတွင် စက်ရုံ၊ အဆောက်အအုံများ၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာများ၊ လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်များတွင် ရင်းနှီးရန်ဖြစ်သော်လည်း မြေဝယ်ယူခြင်း(သို့မဟုတ်) မြေအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် ရင်းနှီးရန် ခွင့်မပြုပါ။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင်  ချေးငွေရယူရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများ

(က) မြေဂရန်၊ မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅/၁၀၆) စသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား

(ခ)  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ SME အသင်းဝင်ကတ်

(ဂ) ကုမ္ပဏီများလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်(သို့) လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ FDA ထောက်ခံချက်

(စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်)

(ဃ) အခွန်ထမ်းဆောင်မှုပြေစာများ

(င)  ဘဏ္ဍာနှစ်(၃)နှစ်စာ အရှုံးအမြတ်စာရင်း၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း

(စ)  လုပ်ငန်းရှင်များ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စု ဇယား၊ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်

(ဆ) အာမခံပစ္စည်းပြဓါတ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းပြဓါတ်ပုံ၊ အာမခံပစ္စည်း တည်နေရာပြမြေပုံ

(ဇ)  အသုံးပြုဝယ်ယူမည့် အသေးစိတ်အစီအစဉ်(ဓါတ်ပုံများပူးတွဲရန်)

(ဈ)  နောင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်( Business Plan)

(ည) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်(လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများအတွက်သာ)

        “မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကိုသာ အပေါင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်”

Hot Line:  067 3421498

067 3421494

067  3422371