ချေးငွေလုပ်ငန်း

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သည် ချေးငွေများကိုထုတ်ချေးရာတွင် ဦးစားပေးကဏ္ဍများအဖြစ် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အခါအားလျော်စွာ လမ်းညွှန်ချမှတ်သော လုပ်ငန်းကဏ္ဍများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ (Production)၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ (Servicing)၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ (Transportation)၊ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍ(Trading)၊ တည်ဆောက်မှုကဏ္ဍ (Construction) များကို ကာလအလိုက် ချေးငွေအမျိုးအစား၊ သက်တမ်းနှင့်အတိုးနှုန်းများကို တစ်ဖက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားကာ ထုတ်ချေးလျက်ရှိပါသည်-
(၁)     နှစ်ချင်းဆပ်စာရင်းပိုထုတ်ချေးငွေ  – ၁၃.၀၀    %

(၂)     နှစ်ချင်းဆပ်ချေးငွေ (၁ နှစ်) –  ၁၃.၀၀    %

(၃)     နှစ်လတ်ချေးငွေ ( ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ) – ၁၂.၅၀    %

(၄)     နှစ်ရှည်ချေးငွေ ( ၆ နှစ်နှင့်အထက်) – ၁၂.၂၅    %

(၅)     နိုင်ငံတော်ထုခွဲချေးငွေ – ၁၂.၀၀    %

(၆)     SMIDB သို့ ထုတ်ချေးငွေ – ၈.၂၅    %

(၇)     အထူးစီမံကိန်း ထုတ်ချေးငွေ – ၈.၂၅    %

(၈)     မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်သို့ ထုတ်ချေးငွေ –  ၅.၀၀    %

(၉)     နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းသို့ထုတ်ချေးငွေ – ၄.၀၀    %

(၁၀)   နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း – ၄.၀၀    %

ထို့အပြင် ၂၀၁၅- ခုနှစ် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေအပိုဒ် ၂(က) နှင့် အပိုဒ်၂ (ခ) ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပြီး SME လိုင်စင်ရရှိထားသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များမဆို ချေးငွေရယူနိုင်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ SMEs Agency များ၏ ထောက်ခံချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စိစစ်ထောက်ခံချက်ရရှိထားသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဦးစားပေးထုတ်ချေးပါမည်။

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က အောက်ဖော်ပြပါအသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးကဏ္ဍများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ချေးသွားပါမည်-
(က)    ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ(Production)

(ခ)     ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍ(Manufacturing)

(ဂ)     တည်ဆောက်မှုကဏ္ဍ(Construction)

(ဃ)    စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ(Agri-Production)

(င)     မွေးမြူထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ(Livestock-Production)

(စ)     သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ(Transportation)

(ဆ)    ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ(Services)

(ဇ)     နည်းပညာအခြေခံထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ(Technical)

(ဈ)     Recycling နှင့် Energy Saving ကဏ္ဍ(Environmental)